Talks

the dialogue

  • PyCon India 2017, Delhi, India: PyBeacon: Eddystone Protocol implementation in Python [slides]
  • FOSSASIA 2017, Singapore: The Iota of IoT (Lightning Talks) [slides]